Bergendahls Fastighetsförvaltning

I en fastighet på Kungsholmen i Stockholm har Reningssystem i Sverige installerat ett reningsverk hos en privat fastighetsägare, Bergendahls Fastighetsförvaltning.

Slamavskiljare, oljeavskiljare och bufferttank

Reningsverket tar hand om det processvatten som genereras från de olika verksamheterna i fastigheten; bilverkstäder, biltvättar samt garage. Tack vare reningsverkets modulära byggsystem kunde installationen rymmas i ett före detta soprum som byggts om och renoverats inför installationen. Det kompletta reningsverket består av reningsverk (modell Awas CH800), olje- och slamavskiljare, kompressor och utrymme för kemikaliehantering.

Reningsverk Awas CH800

Här kan du läsa om kemisk fällning Vattenrening/kemisk fällning

Produktutbud Oljeavskiljare inomhus

April 2019

Traktor Nord i Nykvarn

Traktor Nord AB bygger en ny anläggning i Nykvarn, Sörmland. Anläggningen skall bland annat serva traktorer och jordbruksredskap.

Till verkstad och tvätthall har Traktor Nord valt att investera i den underhållsfria oljeavskiljaren NeutraSpin. NeutraSpin är en unik och typgodkänd klass 1 oljeavskiljare utan koalscensfilter. Den filterlösa modellen innebär mindre underhåll och säkrare drift eftersom inga driftstörningar uppstår på grund av eftersatt rengöring.

Oljeavskiljaren har en kapacitet på 15 liter per sekund och en slamvolym på 3000 liter. För att förbereda för eventuellt ökade krav på rening har Traktor Nord också installerat en bufferttank på 5000 liter efter oljeavskiljaren. Bufferttanken kan sedan anslutas till ett reningsverk. Att ligga steget före och planera för framtida behov är ett smart och kostnadseffektivt drag!

Läs mer om NeutraSpin https://www.reningssystem.nu/produkter/oljeavskiljare/mark

Juli 2019

Okvista bussdepå

Ny lösning för dagvattenrening på Okvista bussdepå

Vid Okvista bussdepå (SL) i Vallentuna hade man noterat höga halter av metaller och kolväten från bussuppställningsytans reningsanläggning. Läckage av glykol från bussarnas förvärmesystem var också problematiskt.

Det konstaterades att den gamla reningsanläggningen, som bestod av ett fördröjningsmagasin med stenkista under parkeringsytan och en oljeavskiljare i pehd, behövde bytas ut.

Utifrån platsens förutsättningar och krav på rening av bussuppställningsytan tog Reningssystem i Sverige tillsammans med utföraren Rosenqvist Entreprenad AB fram en ny lösning för att åtgärda tidigare problem.

ViaGard_Okvista

Den nya lösningen består av en by-pass brunn följd av en lamellslamavskiljare ViaTube 18R38, oljeavskiljare NeutraStar 30 liter/sekund och som extra säkerhet ett vattenskydds-/metallfilter ViaGard 6000 som är fylld med sorptions-/filtermassa.

ViaGuard_Okvista invändigt

Det nyinstallerade systemet vid Okvista bussdepå med by-pass brunn och dagvattenfilter kommer troligen att nå den högsta reningsgrad som är möjlig för rening av dagvatten från uppställnings- och parkeringsytor.

ViaGard systemet är testat i Österrike och Tyskland och mycket goda resultat har uppnåtts avseende funktion och kvalitet.

April 2019

Våra oljeavskiljare för markinstallation
https://www.reningssystem.nu/produkter/oljeavskiljare/mark

Nya by-passystem på SL:s bussdepåer

By-passystem SL

Under hösten/vintern har Storstockholms Lokaltrafik (SL) bytt ut ett antal oljeavskiljare på bussdepåer runt om i Stockholmsregionen. De totalt sex nya system Reningssystem i Sverige AB har levererat är moderna by-pass lösningar för hantering av stora mängder dagvatten. Största ytan bland dessa installationer har en kapacitet för 80.000 kvadratmeter. Entreprenör för installationerna har varit Rosenquist Entreprenad AB.

Januari 2019

NeutraSpin – oljeavskiljare för tuffa driftförhållanden

NeutraSpin är en ny typ av oljeavskiljare för tuffa driftförhållanden utvecklad av det tyska företaget Mall Umweltsysteme. Avskiljaren består av ett inlopps- och ett utloppsparti placerat i en gjuten betongbehållare utan skarvar. Inredningen är utförd i rostfritt. Avskiljaren arbetar med koalescensteknik vilket innebär att det inte behövs något separat filter.

Den filterlösa koalescenstekniken innebär att skötsel och underhåll kan minimeras och att driftsäkerheten är mycket hög.

NeutraSpin är särskilt lämplig för verksamheter med stora slammängder, tex biovärme- och sopsorteringsanläggningar, men fungerar också utmärkt för tvättanläggningar och bensinstationer.

Avskiljaren har blivit vår mest sålda under det senaste året och våra kunder framhåller särskilt det minimala behovet av skötsel och underhåll.

Fakta NeutraSpin

 • Filterlös klass 1 oljeavskiljare
 • Självrengörande koalescensenhet
 • Integrerad slamdel
 • Typgodkänd enligt EN 858
 • Finns i storlek från 3 till 30 liter per sekund
 • Stabil inredning i rostfritt
 • Automatiskt stängande utloppsventil

Kontakta oss gärna för mer information!

Ladda ner Datablad på pdf
Ladda ner Produktblad på pdf

3D_NeutraSpin_1

Södra Cell Värö – reningsanläggning till tankstation

Till Södra Cell Värö (Värö bruk) i Varbergs kommun har Reningssystem i Sverige levererat en komplett anläggning för rening av regnvatten och dieselspill från anläggningens tankstation för timmerbilar.

Tankstationen har ett reningssystem som består av nödstoppsbrunn NeutraBloc, NeutraPro oljeavskiljare klass 1 och 2 samt metallfilter ViaPlus. Systemet har en mycket hög reningskapacitet, med metallfiltret ViaPlus reduceras tex utsläpp av kolväten med upp till 99% och zink med upp till 89%.

Södra Cell Värö är ett massabruk som bla producerar högkvalitativ pappersmassa, grön el, fjärrvärme och biobränsle. I fabriken produceras 700 000 ton pappersmassa och 1,6 TWh energi per år.

Januari 2018

Hedin Bil – nya anläggningar med oljeavskiljare

Hedin Bil, Segeltorp-Stockholm

 

Till Hedin Bil och de nybyggda anläggningarna i Stockholm-Segeltorp och Bilvaruhuset Halmstad har Reningssystem i Sverige levererat oljeavskiljare för att hantera verksamhetens olja, slam och dagvatten.

För verkstaden i Stockholm valdes ett avskiljarsystem bestående av oljeavskiljare NeutraStar tillsammans med slamavskiljare NeutraSed. Anläggningen i Halmstad valde NeutraStar för dagvattenhantering och för verkstaden NeutraCom. Anläggningarnas olika behov och förutsättningar (grundvattennivå, bygghöjd, etc) kunde tillgodoses genom systemens flexibilitet och goda kombinationsmöjligheter.

 

Hedin Bil, Halmstad

Flexibiliteten och kombinationsmöjligheten i våra produkter ger oss möjlighet att ta fram en skräddarsydd lösning som uppfyller kundens behov!

Länk till Produktmeny

 

Oktober 2017

 

NCC Construction Sverige AB, avfallsanläggning Moskogen

 

 

Till NCC Construction Sverige AB och avfallsanläggningen Moskogen i Kalmar har Reningssystem i Sverige levererat ett by-pass system med kapacitet på 200 liter/sekund samt oljeavskiljare NeutraStar, 40 liter/sekund.

Avfallsanläggningen i Moskogen är en modern behandlings- och återvinningsanläggning som drivs av Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR). Anläggningen tar årligen emot ca 65 000 ton avfall från Kalmarsundsregionens fem kommuner.

Avskiljarsystemet som Reningssystem i Sverige levererat ska avskilja oljor ur dagvattnet från avfallsanläggningens hårdgjorda ytor, cirka 18 000 kvm.

Länk till Produktblad NeutraStar (pdf)

Augusti 2017

 

Dagvattenfilter ViaPlus

ViaPlus är ett filtersystem för hantering av metaller och kolföreningar från exempelvis parkeringsytor och vägar

 

 

ViaPlus finns i två storlekar med kapacitet från 500 till 3 000 kvm. Systemet har utöver en hydrocyklon en inbyggd filterkassett som lagrar den lösta metallen i porer i filtermaterialet. Filtret har en hållbarhet på fyra år.

Resultat från tester utförda vid det Tyska institutet för Byggteknik (DIBt) visar att reningsgraden för ViaPlus når upp till:

 • Suspenderade ämnen 93 %
 • Mineral kolväten (oljor) 99 %
 • Koppar, upplöst (Cu) 90 %
 • Zink, upplöst (Zn) 89 %

 ViaPlus är lämpligt för:

 • Dagvattenhantering, även med bypass-funktion
 • Parkeringsplatser
 • Anläggningar där det ställs höga krav på renat vattnet

Länk till Installation och skötsel Metallfilter ViaPlus


 

Reningsverk i SL:s Hammarbydepå

 

hammarbydepan-slI Johanneshov i Stockholm ligger en av SL:s verkstads- och underhållshallar, Hammarbydepån. Efter flytt av verksamhet som tidigare bedrevs i Slakthusområdet har depån byggts ut och hanterar nu underhåll av fordon och anläggningar för Stockholms tunnelbana. Depån invigdes i maj 2016. På bilden ses depån med den nya hallen till vänster.

 

 

 

awas-ch800-hammarbydepan

För rening av verkstadsvattnet i Hammarbydepån har Reningssystem i Sverige levererat ett reningsverk från AWAS, modell CH800 (bild till höger). Reningsverket jobbar med batchvis rening och har en mycket bra förmåga att hantera vatten med varierande pH-värde och föroreningsgrad. Som komplement till reningsverket har ett filtersteg införts för att ytterligare sänka metallhalten i vattnet vilken kan vara mycket hög för denna typ av verksamhet. På depåområdet har också oljeavskiljare av modell Neutracom med slamavskiljare installerats.

Reningsverket i Hammarbydepån är det elfte i ordningen som Reningssystem i Sverige haft förmånen att leverera till SL. Det första reningsverket togs i drift 1998 och har sedan dess renat många tusen liter vatten!