Egenkontroll av oljeavskiljare

Om egenkontroll

Som verksamhetsutövare är du ansvarig för att ha rutiner för egenkontroll av olje- och slamavskiljarens funktioner och underhåll [1].

Syftet med egenkontrollen är att kontrollera att olje/slamavskiljaren fungerar som den ska och att inga miljöfarliga ämnen släpps ut.

Enligt standarden SS-EN 858-2 ska du göra följande kontroller minst var 6:e månad:

  • Oljeskiktets tjocklek
  • Slammets tjocklek
  • Funktionskontroll av larm
  • Funktionskontroll av koalesator

Utrustning för egenkontroll – NeutraTool

Därför har Reningssystem tagit fram ett utrustningspaket för kontroll av tjocklek på oljeskikt och slam.

Paketet består av:

För kontroll av oljeskiktets tjocklek används:

Oljeskiktsmätarrör, artikel 10068, eller

Oljefloater, artikel 10055

För kontroll av slammets tjocklek används:

Teleskopstav med slamdisk, artikel 10064

Oljeskiktsmätarrör
Oljefloater
Slamdisk

Klicka här för att ladda ned Reningssystems produktblad för NeutraTool  Egenkontroll NeutraTool

(1) Enligt 26 kap 19§ MB samt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (FVE)

Läs mer om SS-EN 858-2 hos Naturvårdsverket Faktaskrift om oljeavskiljare