Kategorier
Nyheter

Vad ingår i en egenkontroll av oljeavskiljare?

Varför egenkontroll?

Om du har en verksamhet där det förekommer olja, bensin och andra så kallade lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten) så finns det säkert en oljeavskiljare i din lokal som tar hand om spillvattnet. Bilverkstäder, fordonstvättar, bensinstationer och industriverksamhet är exempel på sådana verksamheter.

Som verksamhetsutövare är du ansvarig för att ha en fungerande egenkontroll av oljeavskiljaren, även om fastigheten ägs av någon annan. Egenkontrollen innebär att du ska kontrollera att oljeavskiljaren fungerar som den ska och att du ska genomföra den skötsel och det underhåll som krävs för god funktion.

Syftet med kontrollen är att säkra att avskiljaren fungerar så att inga skadliga ämnen släpps ut.

Egenkontroll bygger på att verksamhetsutövaren har rutiner för skötsel och underhåll av oljeavskiljaren. Genom att skapa och följa fastställda rutiner säkerställs oljeavskiljarens funktion. Då kan tex en hög nivå av olja- och slam upptäckas så att tömning kan utföras i god tid.

Vad ingår i en egenkontroll av oljeavskiljare?

Om du har en oljeavskiljare med koalescensfilter ska du kontrollera det här varje månad:

  • att nivån på slam- och oljeskiktet är normalt
  • att koalescensfiltret är helt och rent
  • att larm för oljeskikt och dämning fungerar (i manualen för larmet framgår hur man gör ett test).

Glöm inte att skriva in alla kontroller och iakttagelser i din egenkontrolldokumentation!

NeutraTool – verktyg för egenkontroll

Som ett hjälpmedel i arbetet med egenkontroll har vi tagit fram ett paket med lättanvända verktyg som består av en oljeskiktsmätare och en disk för mätning av slamskiktet i oljeavskiljaren, NeutraTool.

Här kan du läsa mer Produktblad_NeutraTool

PAKETERBJUDANDE!

Köp både olje- och slamskiktsmätare för SEK 3.610:- (frakt och moms tillkommer). Ordinarie pris SEK 3.960:-

Slamdisk

Beställ NeutraTool genom att ringa 08-570 314 50 eller mejla till order@reningssystem.nu

Utökad kontroll var 6.e månad och vart 5:e år

Var 6:e månad ingår fler moment i kontrollen. Då ska bland annat också den automatiska avstängningsventilen kontrolleras och om det behövs ska koalescensfiltret bytas ut.

En större inspektion görs vart 5.e år. Då ska avskiljaren tömmas och besiktigas. Man tittar bland annat på tätheten och går igenom röranslutningar och ventiler.

I vår tillsynsplan kan du läsa mer om de olika kontrollerna. Bra att sätta upp bredvid oljeavskiljaren! Tillsynsplan oa med koalescensfilter

OBS! Dessa riktlinjer gäller i de fall lokala myndighetsföreskrifter saknas. Vänd dig till miljökontoret i din kommun för gällande föreskrifter.

Tillbehör och reservdelar

Vi har alla tillbehör och reservdelar du behöver för att säkra att din oljeavskiljare håller sig i god kondition. Vi hjälper dig gärna med frågor om skötsel och underhåll. Ring 08-570 314 50 eller mejla info@reningssystem.nu


I Naturvårdsverkets faktaskrift 8283 om oljeavskiljare finns mer information om egenkontroll.

Naturvårdsverkets faktaskrift 8283 om oljeavskiljare

 

Kategorier
Projekt

ViaPlus – dagvattenrening

ViaPlus är ett filtersystem för hantering av metaller och kolföreningar från exempelvis parkeringsytor och vägar

ViaPlus finns i två storlekar med kapacitet från 500 till 6.600 kvm. Systemet har en hydrocyklon och en inbyggd filterkassett som lagrar den lösta metallen i porer i filtermaterialet. Filtret har en hållbarhet på fyra år.

ViaPlus

Resultat från tester utförda vid det tyska institutet för byggteknik (DIBt) visar att reningsgraden för ViaPlus når upp till:

  • Suspenderade ämnen 93 %
  • Mineral kolväten (oljor) 99 %
  • Koppar, upplöst (Cu) 90 %
  • Zink, upplöst (Zn) 89 %
 ViaPlus är lämpligt för
  • Dagvattenhantering, även med bypass-funktion
  • Parkeringsplatser
  • Anläggningar där det ställs höga krav på renat vattnet

Här kan du läsa mer om Dagvattenrening

 

 

Kategorier
Projekt

Okvista bussdepå – dagvattenrening

Ny lösning för dagvattenrening på Okvista bussdepå

Vid Okvista bussdepå (SL) i Vallentuna noterades höga halter av metaller och kolväten från bussuppställningsytans reningsanläggning.

ViaPlus och ViaTube

Den gamla reningsanläggningen på platsen, som bestod av ett fördröjningsmagasin med stenkista under parkeringsytan och en oljeavskiljare i PEHD, behövde bytas ut.

Utifrån platsens förutsättningar och krav på rening av bussuppställningsytan tog Reningssystem i Sverige tillsammans med utföraren Rosenqvist Entreprenad AB fram en ny lösning för att få en väl fungerande reningsanläggning.

Den nya lösningen består av en by-pass brunn följd av en lamellslamavskiljare ViaTube 18R38, oljeavskiljare NeutraStar 30 liter/sekund och som extra säkerhet ett dagvattenfilter ViaPlus 6000.

ViaPlus invändigt

Det nyinstallerade systemet vid Okvista bussdepå med by-pass brunn och dagvattenfilter har kapacitet att nå en mycket hög reningsgrad.

ViaPlus systemet är testat i Österrike och Tyskland där goda resultat har uppnåtts avseende funktion och kvalitet.

April 2019

Läs mer om våra oljeavskiljare för utomhusinstallation och dagvattenrening:
Oljeavskiljare utomhus

Dagvattenrening

 

Kategorier
Projekt

Traktor Nord i Nykvarn

Traktor Nord AB byggde 2019 en ny anläggning i Nykvarn, Sörmland. Anläggningen servar bland annat traktorer och jordbruksredskap.

Installation reningsanläggning Traktor Nord

Till verkstad och tvätthall har Traktor Nord valt att investera i den underhållsfria oljeavskiljaren NeutraSpin. NeutraSpin är en unik och typgodkänd klass 1 oljeavskiljare utan koalscensfilter. Den filterlösa modellen innebär mindre underhåll och säkrare drift eftersom inga driftstörningar uppstår på grund av eftersatt rengöring.

Oljeavskiljaren har en kapacitet på 15 liter per sekund och en slamvolym på 3000 liter. För att förbereda för eventuellt ökade krav på rening har Traktor Nord också installerat en bufferttank på 5000 liter efter oljeavskiljaren. Bufferttanken kan sedan anslutas till ett reningsverk. Att ligga steget före och planera för framtida behov är ett smart och kostnadseffektivt drag!

NeutraSpin

Läs mer om våra oljeavskiljare för utomhusinstallation:
Oljeavskiljare utomhus

April 2019