Kategorier
Nyheter Projekt

Dagvattenhantering vid Ragn-Sells i Länna

Vid Ragn-Sells anläggning i Länna i södra Stockholm har Reningssystem i Sverige AB tagit fram ett system för hantering av förorenat dagvatten.  På Ragn-Sells anläggning tas blandat avfall emot, tex blandskrot, brännbart avfall, elektronik och förbrukade däck.

För att säkerställa att dagvattnet inte innehåller miljöfarliga ämnen har ett reningsverk som renar dagvattnet med kemiskfällning installerats. Reningsverket av modell AWAS CH1000 renar vattnet som först har passerat en oljeavskiljare av modell NeutraStar 80 liter/sekund.

AWAS CH1000 

Därefter lagras vattnet i bufferttankar, ett VIACAP 15 system.  Reningssystemets uppgift är att samla upp det så kallade first-flush vattnet, dvs det mest förorenade vattnet från ytan. Reningsverket pumpar upp vattnet, renar och tömmer det markförlagda systemet som därefter är redo för att ta emot nytt förorenat vatten.

Arbetet med marksystemet utfördes Södra Storstockholms Bygg AB och Stuvsta mark.

Fenruari 2021

Läs mer om våra reningsverk och dagvattenrening:

Reningsverk

Dagvattenrening

 

Kategorier
Nyheter Projekt

Flotationsreningsverk för dagvatten vid askdeponi

I Örebro, vid e.on energis anläggning har Reningssystem i Sverige AB installerat ett flotationsreningsverk AWAS, modell flot 5000 för rening av dagvatten/grundvatten från en före detta askdeponi. Vattnet innehåller höga halter metaller och har ett besvärligt pH-värde.

Flotationsreningsverk AWAS flot 5000

Reningsverket är placerat i en isolerad, ombyggd fartygscontainer. Reningstekniken är mikroflotation där vattnet renas med hjälp av standardkemikalier och kemiskfällning. När vattnet har separerats från metaller och partiklar samlas ”slam” på ytan i anläggningen. Därefter skrapas slammet av och pumpas in i en filterpress som skapar kakor av föroreningarna.

Reningsverket har en kapacitet på upp till 5000 liter per timme och filterpressen en kakvolym på 440 liter och ett arbetstryck på 12 bar.

Filterpress
Slam i processvattentank

Maj 2021

Läs mer om våra reningsverk och dagvattenrening:

Reningsverk

Dagvattenrening

 

Kategorier
Projekt

ViaPlus – dagvattenrening

ViaPlus är ett filtersystem för hantering av metaller och kolföreningar från exempelvis parkeringsytor och vägar

ViaPlus finns i två storlekar med kapacitet från 500 till 6.600 kvm. Systemet har en hydrocyklon och en inbyggd filterkassett som lagrar den lösta metallen i porer i filtermaterialet. Filtret har en hållbarhet på fyra år.

ViaPlus

Resultat från tester utförda vid det tyska institutet för byggteknik (DIBt) visar att reningsgraden för ViaPlus når upp till:

  • Suspenderade ämnen 93 %
  • Mineral kolväten (oljor) 99 %
  • Koppar, upplöst (Cu) 90 %
  • Zink, upplöst (Zn) 89 %
 ViaPlus är lämpligt för
  • Dagvattenhantering, även med bypass-funktion
  • Parkeringsplatser
  • Anläggningar där det ställs höga krav på renat vattnet

Här kan du läsa mer om Dagvattenrening

 

 

Kategorier
Projekt

Okvista bussdepå – dagvattenrening

Ny lösning för dagvattenrening på Okvista bussdepå

Vid Okvista bussdepå (SL) i Vallentuna noterades höga halter av metaller och kolväten från bussuppställningsytans reningsanläggning.

ViaPlus och ViaTube

Den gamla reningsanläggningen på platsen, som bestod av ett fördröjningsmagasin med stenkista under parkeringsytan och en oljeavskiljare i PEHD, behövde bytas ut.

Utifrån platsens förutsättningar och krav på rening av bussuppställningsytan tog Reningssystem i Sverige tillsammans med utföraren Rosenqvist Entreprenad AB fram en ny lösning för att få en väl fungerande reningsanläggning.

Den nya lösningen består av en by-pass brunn följd av en lamellslamavskiljare ViaTube 18R38, oljeavskiljare NeutraStar 30 liter/sekund och som extra säkerhet ett dagvattenfilter ViaPlus 6000.

ViaPlus invändigt

Det nyinstallerade systemet vid Okvista bussdepå med by-pass brunn och dagvattenfilter har kapacitet att nå en mycket hög reningsgrad.

ViaPlus systemet är testat i Österrike och Tyskland där goda resultat har uppnåtts avseende funktion och kvalitet.

April 2019

Läs mer om våra oljeavskiljare för utomhusinstallation och dagvattenrening:
Oljeavskiljare utomhus

Dagvattenrening