Kategorier
Nyheter Projekt

Dagvattenhantering vid Ragn-Sells i Länna

Vid Ragn-Sells anläggning i Länna i södra Stockholm har Reningssystem i Sverige AB tagit fram ett system för hantering av förorenat dagvatten.  På Ragn-Sells anläggning tas blandat avfall emot, tex blandskrot, brännbart avfall, elektronik och förbrukade däck.

För att säkerställa att dagvattnet inte innehåller miljöfarliga ämnen har ett reningsverk som renar dagvattnet med kemiskfällning installerats. Reningsverket av modell AWAS CH1000 renar vattnet som först har passerat en oljeavskiljare av modell NeutraStar 80 liter/sekund.

AWAS CH1000 

Därefter lagras vattnet i bufferttankar, ett VIACAP 15 system.  Reningssystemets uppgift är att samla upp det så kallade first-flush vattnet, dvs det mest förorenade vattnet från ytan. Reningsverket pumpar upp vattnet, renar och tömmer det markförlagda systemet som därefter är redo för att ta emot nytt förorenat vatten.

Arbetet med marksystemet utfördes Södra Storstockholms Bygg AB och Stuvsta mark.

Fenruari 2021

Läs mer om våra reningsverk och dagvattenrening:

Reningsverk

Dagvattenrening

 

Kategorier
Nyheter Projekt

Flotationsreningsverk för dagvatten vid askdeponi

I Örebro, vid e.on energis anläggning har Reningssystem i Sverige AB installerat ett flotationsreningsverk AWAS, modell flot 5000 för rening av dagvatten/grundvatten från en före detta askdeponi. Vattnet innehåller höga halter metaller och har ett besvärligt pH-värde.

Flotationsreningsverk AWAS flot 5000

Reningsverket är placerat i en isolerad, ombyggd fartygscontainer. Reningstekniken är mikroflotation där vattnet renas med hjälp av standardkemikalier och kemiskfällning. När vattnet har separerats från metaller och partiklar samlas ”slam” på ytan i anläggningen. Därefter skrapas slammet av och pumpas in i en filterpress som skapar kakor av föroreningarna.

Reningsverket har en kapacitet på upp till 5000 liter per timme och filterpressen en kakvolym på 440 liter och ett arbetstryck på 12 bar.

Filterpress
Slam i processvattentank

Maj 2021

Läs mer om våra reningsverk och dagvattenrening:

Reningsverk

Dagvattenrening

 

Kategorier
Nyheter

Vad ingår i en egenkontroll av oljeavskiljare?

Varför egenkontroll?

Om du har en verksamhet där det förekommer olja, bensin och andra så kallade lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten) så finns det säkert en oljeavskiljare i din lokal som tar hand om spillvattnet. Bilverkstäder, fordonstvättar, bensinstationer och industriverksamhet är exempel på sådana verksamheter.

Som verksamhetsutövare är du ansvarig för att ha en fungerande egenkontroll av oljeavskiljaren, även om fastigheten ägs av någon annan. Egenkontrollen innebär att du ska kontrollera att oljeavskiljaren fungerar som den ska och att du ska genomföra den skötsel och det underhåll som krävs för god funktion.

Syftet med kontrollen är att säkra att avskiljaren fungerar så att inga skadliga ämnen släpps ut.

Egenkontroll bygger på att verksamhetsutövaren har rutiner för skötsel och underhåll av oljeavskiljaren. Genom att skapa och följa fastställda rutiner säkerställs oljeavskiljarens funktion. Då kan tex en hög nivå av olja- och slam upptäckas så att tömning kan utföras i god tid.

Vad ingår i en egenkontroll av oljeavskiljare?

Om du har en oljeavskiljare med koalescensfilter ska du kontrollera det här varje månad:

  • att nivån på slam- och oljeskiktet är normalt
  • att koalescensfiltret är helt och rent
  • att larm för oljeskikt och dämning fungerar (i manualen för larmet framgår hur man gör ett test).

Glöm inte att skriva in alla kontroller och iakttagelser i din egenkontrolldokumentation!

NeutraTool – verktyg för egenkontroll

Som ett hjälpmedel i arbetet med egenkontroll har vi tagit fram ett paket med lättanvända verktyg som består av en oljeskiktsmätare och en disk för mätning av slamskiktet i oljeavskiljaren, NeutraTool.

Här kan du läsa mer Produktblad_NeutraTool

Slamdisk
Utökad kontroll var 6.e månad och vart 5:e år

Var 6:e månad ingår fler moment i kontrollen. Då ska bland annat också den automatiska avstängningsventilen kontrolleras och om det behövs ska koalescensfiltret bytas ut.

En större inspektion görs vart 5.e år. Då ska avskiljaren tömmas och besiktigas. Man tittar bland annat på tätheten och går igenom röranslutningar och ventiler.

I vår tillsynsplan kan du läsa mer om de olika kontrollerna. Bra att sätta upp bredvid oljeavskiljaren! Tillsynsplan oa med koalescensfilter

OBS! Dessa riktlinjer gäller i de fall lokala myndighetsföreskrifter saknas. Vänd dig till miljökontoret i din kommun för gällande föreskrifter.

Tillbehör och reservdelar

Vi har alla tillbehör och reservdelar du behöver för att säkra att din oljeavskiljare håller sig i god kondition. Vi hjälper dig gärna med frågor om skötsel och underhåll. Ring 08-570 314 50 eller mejla info@reningssystem.nu


I Naturvårdsverkets faktaskrift 8283 om oljeavskiljare finns mer information om egenkontroll.

Naturvårdsverkets faktaskrift 8283 om oljeavskiljare