Frågor och svar

Ett reningsverk är en anläggning där det förorenade vattnet renas innan det släpps ut till spillavlopp, dagvattenavlopp eller i undantagsfall direkt till i naturen, som till våtmark eller  diken. Det finns en stor variation på tekniska lösningar för rening av vatten och tekniken beror på beskaffenheten på det förorenade vattnet. All rening av avloppsvatten omfattar mekanisk, biologisk och/eller kemisk rening i olika steg.

Kommunala reningsverk tar emot avloppsvatten från hushåll, kontor, serviceinrättningar och mindre industrier. Även dagvatten, d v s regnvatten och smältvatten från snö, tas emot i de kommunala reningsverken.

Om du är intresserad av att läsa mer om kommunala reningsverk och hur ett reningsverk fungerar kan vi rekommendera https://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-och-avlopp/avloppsvatten/avloppsreningsverk/

Reningssystem i Sverige AB riktar sig till verksamheter inom till exempel verkstad, fordonstvätt, bensinstation, restaurang, livsmedelsindustri och tillverkningsindustri.

Vi erbjuder heltäckande lösningar för hantering av avloppsvatten, dagvatten och rening av industriellt avloppsvatten. Läs mer om våra produkter och reningstekniker på www.reningssystem.nu eller ring oss på 08-570 314 50

Om det inte finns central avloppsvattenrening för avloppsvattnet där man bor måste man själv ordna rening av avloppsvattnet från sin fastighet, ett så kallat enskilt avlopp.

Detaljerade regler för en enskild avloppsanläggning handläggs av miljökontoret i din kommun. Vanligtvis menar man att ett enskilt avlopp är en anläggning som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet och som behandlar avlopp från ett till fem hushåll.

Enskilt avlopp kräver tillstånd från eller anmälan till miljökontoret i din kommun. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för anläggningen och det innebär bland annat att:

  • se till att rätt tillstånd finns
  • säkerställa att anläggningen byggs enligt beslut från kommunen
  • ansvara för löpande skötsel och underhåll.

Hur avloppsvatten renas beror på vad avloppsvattnet innehåller. Ofta blandas avlopp från toaletten med avlopp från bad, disk och tvätt (BDT-vatten). Om klosettvattnet skiljs från BDT-vattnet behöver inte avloppsanläggningen rena lika mycket föroreningar. BDT-vatten kan renas separat med enklare metoder, till exempel genom slamavskiljning och avloppsinfiltration.

Minireningsverk, trekammarbrunn i betong, infiltrationsanläggning – det finns många olika lösningar för rening av avloppsvattnet från din fastighet/ villa. Valet av avloppssystem beror på dina förutsättningar, dina önskemål och myndigheternas krav på anläggningen. Läs mer om val av reningsteknik för enskilt avlopp här.

Du kan läsa mer om enskilt avlopp i Naturvårdsverkets faktablad 8147.

Tranås Cementvarufabrik har lösningar för enskilt avlopp, mer information hittar du här:

https://www.tranascementvarufabrik.se/produkt/slamavskiljare-trekammarbrunn/

Informationsmaterialet ”Lagar och regler för dig med enskilt avlopp” riktar sig till enskilda villaägare och har givits ut av Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Där beskrivs hela processen kring enskilt avlopp – läs här.

 

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT