Dagvattenrening

Förorenat dagvatten (regn, snö som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser, tak och industriområden) bör renas så nära föroreningskällan som möjligt för att minimera utsläpp till vattendrag och sjöar. 
Våra system för dagvattenrening har till uppgift att rena och lagra miljöfarliga kemikalier, vätskor och tungmetallpartiklar. 

Systemen kombinerar hög kapacitet med låga installationskostnader och är mycket lämpliga för dagvatten från trafik, industriområden och parkeringsytor.

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT