Bypassystem

Förorenat dagvatten (regn, snö som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser, tak och industriområden) bör renas så nära föroreningskällan som möjligt för att minimera utsläpp till vattendrag och sjöar. 

Våra system för dagvattenrening har till uppgift att rena och lagra miljöfarliga kemikalier, vätskor och partiklar. 

Systemen kombinerar hög kapacitet med låga installationskostnader och är mycket lämpliga för dagvatten från trafik, industriområden och parkeringsytor.

Reningssystem har verkningsfulla bypassystem som tar hand om kraftigt förorenat dagvatten. Systemet hanterar de vanligaste föroreningarna som tungmetaller, partikulärt material och olja.

Läs mer om NeutraPass, bypasssystem Produkt och datablad NeutraPass

Om du har frågor om bypassystem eller vill göra en beställning kan du ringa 08-57031450 eller mejla info@reningssystem.nu 

 

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT