Egenkontrollutrustning oljeavskiljare

Som verksamhetsutövare är man ansvarig för att ha rutiner för egenkontroll av olje- och slamavskiljarens funktioner och underhåll.

Syftet med egenkontrollen är att kontrollera att olje/slamavskiljaren fungerar som den ska och att inga miljöfarliga ämnen släpps ut.

Enligt standarden EN858-2 ska följande kontroller göras minst var 6:e månad:

  • Oljeskiktets tjocklek
  • Slammets tjocklek
  • Funktionskontroll av larm
  • Funktionskontroll av koalesator

Avskiljaren bör tömmas när halva slamvolymen eller 80% av lagringskapaciteten för olja är fylld. 

Vart femte år ska dessutom själva oljeavskiljaren besiktigas i samband med tömning och rengöring. 

Kontroller för drift och underhåll ska journalföras av verksamhetsutövaren. 

Med Reningssystems utrustning NeutraTool gör du enkelt kontrollen. Utrustningen består av:

  • Oljeskiktsmätarrör för mätning av oljetjocklek
  • Teleskopstav med slamdisk för kontroll av slamdjup
  • Oljefloater för kontroll av oljeskiktets tjocklek (alternativ till oljeskiktsmätarröret)
Om du har frågor om egenkontroll eller vill göra en beställning av egenkontrollutrustning kan du ringa 08-57031450 eller mejla info@reningssystem.nu 

 

Läs mer om egenkontroll på Naturvårdsverkets hemsida 

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT