Kategorier
Nyheter Projekt

Dagvattenhantering vid Ragn-Sells i Länna

Vid Ragn-Sells anläggning i Länna i södra Stockholm har Reningssystem i Sverige AB tagit fram ett system för hantering av förorenat dagvatten.  På Ragn-Sells anläggning tas blandat avfall emot, tex blandskrot, brännbart avfall, elektronik och förbrukade däck.

För att säkerställa att dagvattnet inte innehåller miljöfarliga ämnen har ett reningsverk som renar dagvattnet med kemiskfällning installerats. Reningsverket av modell AWAS CH1000 renar vattnet som först har passerat en oljeavskiljare av modell NeutraStar 80 liter/sekund.

AWAS CH1000 

Därefter lagras vattnet i bufferttankar, ett VIACAP 15 system.  Reningssystemets uppgift är att samla upp det så kallade first-flush vattnet, dvs det mest förorenade vattnet från ytan. Reningsverket pumpar upp vattnet, renar och tömmer det markförlagda systemet som därefter är redo för att ta emot nytt förorenat vatten.

Arbetet med marksystemet utfördes Södra Storstockholms Bygg AB och Stuvsta mark.

Fenruari 2021

Läs mer om våra reningsverk och dagvattenrening:

Reningsverk

Dagvattenrening

 

Kategorier
Nyheter Projekt

Flotationsreningsverk för dagvatten vid askdeponi

I Örebro, vid e.on energis anläggning har Reningssystem i Sverige AB installerat ett flotationsreningsverk AWAS, modell flot 5000 för rening av dagvatten/grundvatten från en före detta askdeponi. Vattnet innehåller höga halter metaller och har ett besvärligt pH-värde.

Flotationsreningsverk AWAS flot 5000

Reningsverket är placerat i en isolerad, ombyggd fartygscontainer. Reningstekniken är mikroflotation där vattnet renas med hjälp av standardkemikalier och kemiskfällning. När vattnet har separerats från metaller och partiklar samlas ”slam” på ytan i anläggningen. Därefter skrapas slammet av och pumpas in i en filterpress som skapar kakor av föroreningarna.

Reningsverket har en kapacitet på upp till 5000 liter per timme och filterpressen en kakvolym på 440 liter och ett arbetstryck på 12 bar.

Filterpress
Slam i processvattentank

Maj 2021

Läs mer om våra reningsverk och dagvattenrening:

Reningsverk

Dagvattenrening

 

Kategorier
Projekt

NCC Construction Sverige – avfallsanläggning Moskogen

Till NCC Construction Sverige AB och avfallsanläggningen Moskogen i Kalmar har Reningssystem i Sverige levererat ett by-pass system med kapacitet på 200 liter/sekund samt oljeavskiljare NeutraStar, 40 liter/sekund.

NCC Moskogen NeutraStar
NCC Moskogen NeutraStar

Avfallsanläggningen i Moskogen är en modern behandlings- och återvinningsanläggning som drivs av Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR). Anläggningen tar årligen emot ca 65 000 ton avfall från Kalmarsundsregionens fem kommuner.

Avskiljarsystemet som Reningssystem i Sverige levererat ska avskilja oljor ur dagvattnet från avfallsanläggningens hårdgjorda ytor, cirka 18 000 kvm.

Data- produktblad NeutraStar

Augusti 2017