Fettavskiljare

Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) får halten avskiljbart fett i det vatten som tillförs avloppssystemet inte överstiga 100 mg per liter. Högre halter fett innebär risk för igensättning av ledningarna. Det innebär att de flesta verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha fettavskiljare. 

Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten medan fettet stiger och lägger sig på ytan där det sedan sugs bort. 

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare:

  • Restaurang, bageri, café
  • Gatukök, kebabgrill, pizzeria
  • Produktionskök och livsmedelsbutik med manuell hantering

Standard för fettavskiljare ska följa normen EN1825 och det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare. Bygglovsanmälan ska lämnas in till din kommun och det är lokala regler och föreskrifter som gäller. 

Storlek på fettavskiljare

För att beräkna storleken på fettavskiljaren används ofta antalet serverade portioner som riktmärke. Antalet sittplatser i restaurangen multipliceras med tre (antal sittningar). Verksamheter som tillverkar livsmedel (ingen servering) utgår från maximala flödet genom anläggningen vid storleksberäkning. Typ av diskmedel och vattentemperatur vid diskning är faktorer som också påverkar fettavskiljarens kapacitet.

Om du behöver hjälp att beräkna storleken på fettavskiljare har vi tagit fram en enkel mall här.

Placering av fettavskiljare

Fettavskiljaren ska placeras så att den är enkel att tömma och göra rent. Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare inte placeras i en lokal där man hanterar livsmedel. Lokalen där avskiljaren installeras bör ha bra ventilation och tillgång till varmvatten och golvbrunn.

Reningssystem har fettavskiljare i betong för installation i mark (utomhus). Vi har kunskapen att hjälpa dig med en korrekt dimensionerad avskiljare för såväl större system, som för till exempel beredningskök och slakterier, liksom för mindre system för restauranger och caféer.

Hos Stockholm Vatten och Avfall kan du läsa mer om tips och riktlinjer avseende fettavskiljare för livsmedelsindustrier, restauranger och storkök:

Stockholm Vatten och avfall

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT