Fettavskiljare restaurang

De flesta verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha fettavskiljare. Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller måste ha en avskiljare för fett.

Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten medan fettet stiger och lägger sig på ytan där det sedan sugs bort. 

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare:

  • Restaurang, bageri, café
  • Gatukök, kebabgrill, pizzeria
  • Produktionskök och livsmedelsbutik med manuell hantering

Standard för fettavskiljare ska följa normen EN1825 och det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare. Bygglovsanmälan ska lämnas in till din kommun och det är lokala regler och föreskrifter som gäller. 

Storlek på fettavskiljare

För att beräkna storleken på fettavskiljaren används ofta antalet serverade portioner som riktmärke. Antalet sittplatser i restaurangen multipliceras med tre (antal sittningar). Verksamheter som tillverkar livsmedel (utan servering) utgår från maximala flödet genom anläggningen vid storleksberäkning. Typ av diskmedel och vattentemperatur vid diskning är faktorer som också påverkar fettavskiljarens kapacitet.

Som hjälp vid beräkning av storlek på fettavskiljare kan du använda vår beräkningsmall.

Stora mängder fett

Om du hanterar stora mängder fett i din verksamhet, exempelvis frityrolja, räcker det oftast inte med fettavskiljare. Du behöver i så fall också separata uppsamlingskärl med lock. Vänd dig till din kommun för att få information om regler för uppsamlingskärl.  

Placering av fettavskiljare

Fettavskiljaren ska placeras så att den är enkel att tömma och göra rent. Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare inte placeras i en lokal där man hanterar livsmedel. Lokalen där avskiljaren installeras bör ha bra ventilation och tillgång till varmvatten och golvbrunn.

Tömning av fettavskiljare

Fettavskiljare ska tömmas vid behov för att fungera bra. Om tömningen görs för sällan förlorar fettavskiljaren sin funktion och ledningarna riskerar att sättas igen. Det är lokala regler och föreskrifter som avgör hur ofta tömning ska ske.

Efter tömning ska fettavskiljaren fyllas med vatten för att den ska fungera. Hur länge du ska spola vatten för att fylla på beror på hur stor fettavskiljaren är. 

Reningssystem har fettavskiljare i betong för installation i mark (utomhus). Vi har kunskapen att hjälpa dig med en korrekt dimensionerad avskiljare för såväl större system, som beredningskök och slakterier, liksom för mindre system för restauranger och caféer.

Hos Stockholm vatten och avfall kan du läsa mer om tips och riktlinjer för fettavskiljare för livsmedelsindustrier, restauranger och storkök: Stockholm vatten och avfall

Här ser du våra fettavskiljare kök:

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT