Oljeavskiljare garage

Vilka verksamheter använder oljeavskiljare?

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten). Det kan gälla både i anslutning till spillvatten och till dagvatten, t.ex.:

  • Garage, verkstäder, bensinstationer och fordonstvättar
  • Trafikbelastande ytor (garage, parkeringsplatser, dagvatten från vägar, broar och tunnlar, spolplattor vid t.ex. distributionsfirmor)
  • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter (verkstäder, bilskrotningsanläggningar)
  • Kondensvatten från kompressorer vid industrier.

Storleksberäkning för oljeavskiljare

För att avgöra vilken klass och storlek som är lämplig för en verksamhet behövs information om bla reningskrav, belastning och vart utgående vatten ska ledas.

Med vår beräkningsmall får du hjälp med automatisk storleksberäkning för oljeavskiljare. 
Beräkningsmallen finns också i pdf-format.

Det är alltid kommunens lokala regler och föreskrifter som gäller för dimensionering för oljeavskiljare.

Ofta krävs oljeavskiljare för garage med en yta större än 50 m2. Det gäller både för privatpersoner och verksamhetsutövare.

Vid nybyggnad krävs oljeavskiljare för garage om det finns ett avlopp i den aktuella lokalen.

Vad avgör valet av oljeavskiljare?

Vid val av lösning och dimensionering av oljeavskiljare behövs viss grundläggande information om vilken typ av verksamhet som bedrivs:

  • Vad är det för vatten som ska renas; innehåller vattnet olja med ogynnsam densitet, bensin eller kemikalier?
  • Hur stor kapacitet krävs; hur många tappställen och högtryckstvättar kommer att belasta avskiljarsystemet
  • Finns stora eller små mängder slam eller fett i vattnet?
  • Är det dagvatten från stora markytor, tex parkerings-/uppställningsytor som ska renas?

Därutöver kan det behövas information om den lokal där utrustningen ska installeras och vid markinstallationer kan belastning från fordon samt djup på vattengångar vara några punkter att ta hänsyn till.

Reningssystem i Sverige har lång och bred erfarenhet av olika reningstekniker och kompetens och kunskap för att skräddarsy en effektiv och säker lösning utifrån varje kunds specifika behov.

Oljeavskiljare garage

För att avskiljaren ska fungera rätt måste den vara anpassad till det flöde som uppkommer i garaget. Högtryckstvätt påverkar exempelvis oljans egenskaper. Med hjälp av vår beräkningsmall kan du räkna ut vilken storlek på oljeavskiljare som är lämplig för din verksamhet.

För garage finns krav på både oljeavskiljning och rening av tungmetaller och andra organiska och oorganiska föreningar. Under vinterhalvåret används vanligen kraftigare kemikalier i garaget vilket gör att tvättvattnet då är särskilt förorenat.

För garage med stor volym krävs ofta kompletterande rening av det utgående vattnet, till exempel med kemisk fällning.

Här ser du våra oljeavskiljare för garage:

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT