Oljeavskiljare

Vilka verksamheter använder oljeavskiljare?

Oljeavskiljare ska installeras vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten). Det kan gälla både i anslutning till spillvatten och till dagvatten, t.ex.:

·        Bensinstationer, tankplatser

·        Fordonstvättar

·        Trafikbelastande ytor (garage, parkeringsplatser, dagvatten från vägar, broar och tunnlar

·        Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter (verkstäder, bilskrotningsanläggningar)

·        Kondensvatten från kompressorer vid industrier.

Standard SS-EN 858

SS-EN 858 är europeisk och svensk standard från 2003 för avskiljaranordningar som består av en slamavskiljare, oljeavskiljare och en provtagningspunkt.

Standarden består av två delar:

·        Del 1, SS-EN 858-1 omfattar produktutformning, provning, märkning och kvalitetskontroll

·        Del 2, SS-EN 858-2 innehåller principer för dimensionering, installation, drift och underhåll

samt två klasser för utsläppsgränser för oljeavskiljare:

·        Klass 1 med en utsläppsgräns på 5 mg opolära kolväten per liter utgående vatten

·        Klass 2 med en utsläppsgräns på 100 mg opolära kolväten per liter utgående vatten.

Klass 1 har den högsta reningskapaciteten och dessa avskiljare är oftast försedda med koalescensfilter eller anordning som på annat sätt ökar reningsgraden. Klass 2 avskiljare används mer sällan eftersom reningsgraden är betydligt lägre än Klass 1.

Storleksberäkning för oljeavskiljare

För att avgöra vilken klass och storlek som är lämplig för en verksamhet behövs information om bl.a. reningskrav, belastning (tex regnvatten, antal högtryckstvättar, slangdimensioner) och vart utgående vatten ska ledas.

• Med vår beräkningsmall får du hjälp med automatisk storleksberäkning för oljeavskiljare.

Det är alltid lokala regler och föreskrifter som gäller för dimensionering av oljeavskiljare. Miljöenheten på kommunen kan ge information om vad som gäller.

Vanligaste typerna av oljeavskiljare

Den vanligaste typen av oljeavskiljare är koalescensavskiljare. Med koalescens menas att små oljedroppar smälter samman till större droppar som stiger snabbare till ytan. I en koalescensavskiljare finns filter som skapar koalescensen. Det finns också mer avancerade modeller där koalescensen sker i virvelenheter eller i disksystem vilket ger en lägre driftkostnad och säkrare funktion.

En äldre typ av oljeavskiljare, gravimetrisk oljeavskiljare, består ofta av både en slam- och en oljeavskiljardel. Slammet som är tyngre än vattnet sjunker till botten och oljan som är lättare än vattnet stiger till ytan. Ofta saknar gravimetriska oljeavskiljare den självstängande ventilen som stänger utloppet vid för höga nivåer av olja. Gravimetriska oljeavskiljare är numera inte godkända vid tex tvätt av fordon varför äldre anläggningar vid ändring av verksamhetsinriktning normalt ska bytas ut.

Slutligen – vad avgör valet av oljeavskiljare?

Vid val av lösning och dimensionering av oljeavskiljare behövs viss grundläggande information om vilken typ av verksamhet som bedrivs:

·        Vad är det för vatten som ska renas; innehåller vattnet olja med ogynnsam densitet, bensin eller kemikalier?

·        Ska oljeavskiljaren grävas ned utomhus eller placeras inomhus?

·        Hur stor kapacitet krävs; hur många tappställen och högtryckstvättar kommer att belasta avskiljarsystemet?

·        Finns stora eller små mängder slam i vattnet?

·        Är det dagvatten från stora markytor, tex parkerings-/ uppställningsytor som ska renas?

·        Vilka regnmängder och ytor ska systemet dimensioneras för?

·        Är bypass-system lämpligt och tillåtet?

·        Krävs ytterligare rening av dagvatten med metallfilter?

Därutöver kan det behövas information om lokal där utrustningen skall installeras och vid markinstallationer kan belastning från fordon samt djup på vattengångar vara några punkter att ta hänsyn till.

I och med att det ställs allt högre krav på verksamhetsutövare rekommenderar vi våra kunder att vid tex installation av oljeavskiljare tänka igenom och förbereda för framtida krav, exempelvis behov av reningsverk.

Reningssystem i Sverige grundades 1999 och vi har lång och bred erfarenhet av olika reningstekniker. Vår kompetens och kunskap gör att vi kan skräddarsy en effektiv och säker lösning utifrån varje kunds specifika behov!

För mer information, läs Naturvårdsverkets faktaskrift 8283 om oljeavskiljare, eller tag kontakt med aktuell kommun och fråga efter gällande lokala föreskrifter.