Oljeavskiljare

Vilka verksamheter använder oljeavskiljare?

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten). Det kan gälla både i anslutning till spillvatten och till dagvatten, t.ex.:

  • Bensinstationer och fordonstvättar
  • Trafikbelastande ytor (garage, parkeringsplatser, dagvatten från vägar, broar och tunnlar, spolplattor vid t.ex. distributionsfirmor m.fl.)
  • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter (verkstäder, bilskrotningsanläggningar)
  • Kondensvatten från kompressorer vid industrier.

En oljeavskiljare ska uppfylla krav enligt svensk standard (EN858-1 och EN858-2). Standarden delar bland annat in oljeavskiljare i två klasser. Klass I är den oljeavskiljare som har högst reningsgrad och som enligt EN858 ska klara ett värde av max 5 mg olja/liter i det renade vattnet. Oljeavskiljare av klass II har ett utsläppsvärde på 50 mg olja/liter. I de flesta kommuner ställs krav på att oljeavskiljare ska vara av klass I. Det finns varianter av oljeavskiljare som är kombinerade med klass I och II och dessa modeller har den absolut högsta reningsgraden. Hur stor kapacitet/storlek en oljeavskiljare ska ha styrs av normen EN858. Om du behöver hjälp att beräkna storleken på oljeavskiljaren har vi tagit fram en enkel mall här.

Oljeavskiljare ska vara utrustade med larm som bevakar oljenivå och dämning (förhöjd nivå i avskiljaren). Larmet signalerar så att oljeavskiljaren kan tömmas innan nivån blir för hög. För att oljeavskiljaren ska vara godkänd krävs också en självstängande utloppsventil som förhindrar dämning.

Den vanligaste typen av oljeavskiljare är koalescensavskiljare, där mycket små oljedroppar kommer i kontakt med varandra och smälter samman till större droppar som stiger till ytan. Det finns också mer avancerade, filterlösa modeller där koalescensen sker i virvelenheter/disksystem. Filterlösa oljeavskiljare ger en lägre driftkostnad och säkrare drift eftersom de i princip är underhållsfria. 

Reningssystem har optimala oljeavskiljare för garage, verkstad, tvätthall, industri, parkeringsytor/hårdgjorda ytor. Våra oljeavskiljare finns för installation inomhus eller i mark, tillverkade i betong eller rostfritt. I sidomenyerna kan du läsa mer om avskiljare och tillbehör som är lämpliga för just din verksamhet.

En lösning där oljan lagras i separata tankar kan minska kostnaderna för slamsugning och bortforsling och är särskilt lämpligt för verksamheter som har större mängder utsläpp av olja. Reningssystem har oljeavskiljare med inbyggda tankar för lagring av olja och lösningar med separata, fristående tankar.

Till oljeavskiljare finns kompletterande utrustning som till exempel larm, provtagningsbrunn, pumpgrop och utrustning för egenkontroll. Reningssystem har givetvis alla tillbehör som behövs för den löpande driften.

För mer information, läs Naturvårdsverkets faktaskrift 8283 om oljeavskiljare, eller tag kontakt med aktuell kommun och be om gällande lokala föreskrifter.

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT